Pahlawan Nasional Kartini

Pahlawan Nasional sangat berperan penting bagi kemerdekan Indonesia. Salah satu Pahlawan Nasional ialah Kartini.

Berikut ini penjelasan singkat mengenai Pahlawan Nasional Kartini :
Pahlawan Nasional Kartini lahir pada tahun 1879 dan wafat pada tahun 1904. Beliau adalah Tokoh hak asasi perempuan Jawa, dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1964 dari daerah/asal Jawa Tengah

Biografi RA Kartini dalam Bahasa Sunda

Nami : Raden Adjeng Kartini

Lahir : Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879

Pupus : Tanggal 17 September 1904, (waktos babaran putera cikalna)

Pendidikan : E.L.S. (Europese Lagere School), satingkat sareng SD

Caroge : Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang

Prestasi :

- Ngadegkeun sakola pikeun wanoja di Jepara

- Ngadegkeun sakola pikeun wanoja di Rembang

Kempelan serat-serat: Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang).

Penghormatan :

- Gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional

- Dinten Babarna tanggal 21 April ditetapkan mangrupi dinten besar

Sumber :

- Album Pahlawan Bangsa Cetakan ke 18, penerbit PT Mutiara Sumber Widya

- Wajah-Wajah Nasional cetakan pertama. Karangan: Solichin Salam

Raden Adjeng Kartini (1879-1904) Pejuang Kamajengan Wanoja Door Duistermis tox Licht, Habis Gelap Terbitlah Terang, nyaeta judul buku tina tina kempelan serat-serat Raden Adjeng Kartini nu kakoncara. Serat-serat nu diseratkeun kangge sobat-sobatna di nagara Belanda eta saterasna janten bukti sakumaha ageungna kahoyong tina Kartini pikeun ngaleupaskeun kaumna tina diskriminasi nu geus ngabudaya waktos zamanna.

Buku eta janten ngahudanggkeun sumanget para wanoja Indonesia dina merjuangkeun hak-hakna. Perjuangan Kartini teu ukur diserat di luhur kertas tapi dibuktoskeun ku ngadegkeun sakola gratis pikeun anak gadis di Jepara sareng Rembang. Waktos eta, Raden Adjeng Kartini nu lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1879, saleresna estu mihoyong tiasa ngagaduhan pendidikan nu langkung luhur, mung mangrupina kabiasaan sareng waktos harita, ngajantenkeun anjeunna henteu diwidian ku sepuhna.

Anjeunna mung sakola dugi ka E.L.S. (Europese Lagere School) atanapi satingkat tingkat sareng sakola dasar. Tamat E.L.S, Kartini teras dipingit mangrupi kabiasaan atanapi adat-istiadat nu lumrah di tempat babarna dimana hiji wanoja atos rengse namatkan sakola di tingkat sakola dasar, kedah ngajalankeun masa pingitan dugi ka waktosna pikeun rimbitan.

Mayunan eta kanyataan, Kartini rumaja nu loba campur gaul sareng jalmi-jalmi terpelajar tur seneng maos buku khususna buku-buku ngeunaan kamajengan wanoja wanoja sapertos karya-karya Multatuli "Max Havelaar" sareng karya tokoh-tokoh pejuang wanoja di Eropa. Ti kawit harita, anjeunna gaduh kahoyong sareng tekad nu kuat kangge kangge ngamajukeun sakola kangge ngamajukeun wanoja wanoja bangsa Indonesia. Sareng ngalengkah kangge ngamajukeun kaum wanoja nyaeta kucara ningkatkeun tarap pendidikan para wanoja.

Pikeun ngarealisasikeun cita-citana eta, anjeunna anjeunna ngawitan ku ngadegkeun sakola kangge anak gadis di daerah babarna, Jepara. Di eta sakola anjeunna ngajarkan palajaran ngaput, nyulam, masak, sareng rupi-rupi. Sadaya katerampilan didugikeun ka murid-muridna kalayan garatis. malah kangge ngawujudkeun cita-citana, anjeunna ngalajeungkeun ka Sakola Guru di Nagara Belanda, maksadna supados anjeunna tiasa janten guru nu langkung tinuwih. Kalayan dukungan ti rerencanganna urang Walanda, Nyi Adjeng Kartini kenging beasiswa kangge ngalajengkeun sakola di nagara Walanda. Tapi, ramana, Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati di Rembang, teu ngawidian anjeunna. Malah ramana ngahalangan tekadna ku cara maksa RA Kartini supados rimbitan. Sanaos seueur halangan harungan nu ngajegal cita-citana, tapi RA Kartini teu kateter tekadna.

Saatos atos nikah, anjeunna masih ngadegkeun sakola di Rembang salian sakola di Jepara nu atos didirikeun sateuacan rimbitan. Naon anu dipidammel anjeunna janten conto nu saterasna diturutan ku wanoja-wanoja lainna ku ngadegkeun "Sakola Kartini" di tempat masing- masing sepertos di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, sareng Cirebon. Naon nu atos dipilaku RA Kartini estu langkung Seueur pangaruhna kangge anjeunna kebangkitan bangsa urang. Mingking bakal langkung ageung sareng langkung seueur nu dipilaku ku anjeunna kangge kamajuan wanoja Indonesia, pami Allah masihan yuswa nu langkung lami. Mung Allah mikahoyong sanes, anjeunna pupus dina yuswa masih ngora keneh, 25 taun, tanggal 17 September 1904, waktos ngalahirkeun putera cikalna.

Ngemutkeun ageungna jasa Kartini netepkeun kangge bangsa urang nya atas nami nagara, pamarentahan Presiden Soekarno, Presiden Mimiti Republik Indonesia ngawedalkeun Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 nu netepkeun Kartini mangrupi Pahlawan Kemerdekaan Nasional tur netepkeun dinten lahir Kartini, tanggal 21 April, pikeun dipikaemut unggal taun nu saterasna dikenal mangrupi Dinten Kartini.

Seperti itu penjelasan singkat mengenai Pahlawan Nasional Kartini. Semoga bermanfaat. Sekian Terima kasih.
Untuk dapat meningkatkan keakuratan data di web kami, kami mengajak anda untuk dapat mengirimkan kritik saran di halaman Kontak. Terima Kasih.

Salin URL halaman ini :

Bagikan ke temanmu :

Telusuri Pahlawan Nasional Indonesia lainnya biar tambah wawasan :

Informasi Paling Dicari